It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o způsobu zpracování osobních údajů  návštěvníků internetové stránky  mujinhalator.cz (dále jen „internetová stránka“). V důsledku toho může docházet ke zpracovává informace o vás, které představují „osobní údaje“.

Společnost Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, IČ: 64575977, odpovídá za zpracování vašich osobních údajů, neboť rozhoduje o tom, proč a jak se budou zpracovávat, a proto vykonává činnost jejich „správce“. V těchto Zásadách, výrazy „my“ nebo „nás“ označují společnost Novartis.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahuje praktické informace o zpracování osobních údajů, informace o tom, proč tyto údaje zpracováváme, informace o standardních technických a bezpečnostních opatřeních, právním základu pro používání vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících se shromažďováním vašich osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů si, prosím, pečlivě pročtěte a máte-li další dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte, prosím, Správce na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové schránky [email protected].

1. Právo na soukromí

Termín „osobní údaje“, který se používá v těchto pravidlech, se vztahuje k informacím jako je např. Vaše jméno, datum narození, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo nebo IP adresa, které mohou být použity za účelem Vaší identifikace. Další části vysvětlují, jakým způsobem a kdy shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli.

2. Zamýšlený účel používání osobních údajů

Většina našich služeb nevyžaduje žádnou formu registrace a umožňuje Vám navštívit naši webovou stránku bez identifikace Vaší osoby.  Nicméně některé služby vyžadují registraci. Když se zaregistrujete na našich webových stránkách, budete muset vyplnit určité informace vztahující se k Vaší osobě (u některých je jejich zadání povinné, chcete-li danou registraci uskutečnit, a u některých je volitelné) stejně jako zvolit uživatelské jméno a heslo. Pokud si zvolíte za této situace neposkytnout některé osobní údaje, které požadujeme, nebudete oprávněni k přístupu na určité části této webové stránky a my nebudeme schopni odpovědět na Váš dotaz. Pokud  požadujeme některé informace, které mohou mít charakter osobních údajů, budeme Vás o takovém zahájení zpracování informovat. Následné  zpracování budeme provádět  v souladu  s příslušnými právními předpisy ( dále jen „zákon“).

3. Cookies a další podobné technologie

Jaké používáme cookies a jiné podobné technologie na naších internetových stránkách?
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odesílány do vašeho počítače, když navštívíte naše internetové stránky nebo použijete naše mobilní aplikace. Cookies používáme k výše uvedeným účelům a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Následující konkrétní typy souborů cookie a/nebo další technologií sledování se používají na mujinhalator.cz:

kmsLoggedin, kms_ctalmus, PHPSESSID

Soubory cookie nepoužíváme pro sledování jednotlivých návštěvníků nebo pro vaši identifikaci, ale pro získání užitečných znalostí o tom, jak jsou naše internetové stránky a aplikace používány, abychom je mohli pro naše uživatele stále vylepšovat. Osobní údaje vygenerované prostřednictvím souborů cookie jsou shromažďovány v pseudonymizované podobě a podléhají vašemu právu vznést námitky proti tomuto zpracování dat, jak je uvedeno níže.

Kromě souborů cookie uvedených výše můžeme také používat následující typy obvyklých souborů cookie, a sice:

•  soubory cookie pro přizpůsobení uživatelského rozhraní (tj. soubory cookie, které si zapamatují vaše preference);
•  ověřovací soubory cookie (tj. soubory cookie, které vám umožňují opustit a vrátit se na naše internetové stránky, aniž byste museli znovu provádět autentizaci);
•  soubory cookie videa (tj. soubory cookie, které ukládají data potřebná k přehrávání video nebo audio obsahu a ukládají vaše preference);
•  soubory cookie prvních stran (tj. soubory cookie, které si pamatují navštívené stránky a poskytují informace o vaší interakci s těmito stránkami); a
•  soubory cookie třetích stran (tj. soubory cookie od dodavatelů třetích stran, které sledují statistiky našich internetových stránek a naopak).
•  Vezměte, prosím, na vědomí, že váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval, když jsou do něj zasílány soubory cookie. Pokud nechcete přijímat soubory cookie, můžete také soubory cookie odmítnout aktivací příslušných nastavení v prohlížeči. Také můžete smazat soubory cookie, které vám již byly zaslány.Více informací o správě souborů cookie ve vašem zařízení naleznete v nápovědě svého prohlížeče nebo na internetových stránkách www.aboutcookies.org, které obsahují podrobné informace o správě souborů cookie na široké škále prohlížečů (odkaz je externí).

Další technologie

Na našich internetových stránkách a mobilních aplikacích můžeme využívat i jiné technologie pro shromažďování a zpracování vašich osobních údajů pro stejný účel, jak je uvedeno výše, včetně:

Internetových tagů (např. tagy akce, jednopixelové GIF, prázdné GIF, neviditelné GIF a 1x1 GIF, což jsou technologie, které nám umožňují sledovat pohyb uživatelů); a Technologie Adobe Flash (včetně Flash místních sdílených objektů, pokud není nastaveno jinak).

4. Kdo má přístup k Vaším osobním údajům?

Vaše osobní údaje neprodáme, nesdělíme ani jinak nepřevedeme na žádnou třetí stranu s výjimkou těch, které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.  

Vezměte, prosím, na vědomí, že můžeme také sdílet vaše osobní údaje s řadou dalších příjemců (např. dalším subjektem ze skupiny Novartis, jestliže subjekt, který shromažďuje údaje, není tentýž jako ten, který je používá), ale vždy za přísných podmínek, jak je uvedeno dále.

V průběhu našich činností a pro stejné účely, jako jsou účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, mohou k vašim osobním údajům získat přístup nebo je obdržet následující kategorie příjemců, na základě zásady přístupu jen k informacím, které potřebují k dosažení těchto účelů:

•  naši pracovníci (včetně pracovníků, oddělení nebo jiných společností skupiny Novartis);
•  naši další dodavatelé a poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují služby a produkty;
•  naši poskytovatelé služeb IT informačních systémů, cloudových služeb, databází a naši konzultanti;
•  naši obchodní partneři, kteří nabízejí výrobky nebo služby společně s námi;
•  jakákoli třetí strana, na kterou převedeme nebo s ní obnovíme jakékoli z našich práv nebo povinností;
•  naši poradci a externí právníci v souvislosti s prodejem nebo převodem jakékoliv části naší společnosti nebo jejího majetku.

Výše uvedené třetí strany jsou smluvně povinny chránit důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny i předány kterémukoli vnitrostátnímu a/nebo mezinárodnímu regulačnímu nebo donucovacímu veřejnému orgánu či soudu, kde jsme povinni tak učinit na základě příslušných zákonů nebo nařízení, anebo na jejich žádost.

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být rovněž zpracovávány, přístupné nebo uloženy v jiné zemi, než kde se nachází společnost [společnost Novartis], kde nemusí být k dispozici stejná úroveň ochrany osobních údajů.

Pokud předáme vaše osobní údaje externím společnostem v jiných jurisdikcích, zajistíme ochranu vašich osobních údajů tím, že (i) uplatníte úroveň ochrany vyžadovanou v souladu s místními zákony o ochraně osobních údajů/soukromí vztahujícími se na [společnost Novartis], (ii) budeme jednat v souladu s našimi zásadami a standardy platnými (iii) pro [společnost Novartis] sídlící v Evropském hospodářském prostoru (tj. členské státy EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko, „EHP“), pokud není uvedeno jinak, a vaše osobní údaje se budou převádět pouze na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Můžete požádat o další informace týkající se mezinárodních převodů osobních údajů a získat kopii příslušné stanovené záruky uplatněním svých práv, jak je uvedeno v odstavci 6 níže.

Pro účely převodu osobních údajů v rámci skupiny přijala skupina Novartis závazná firemní pravidla, systém zásad, pravidel a nástrojů, který poskytuje evropské právo, v úsilí zajistit efektivní úroveň ochrany údajů týkající se převodů osobních údajů mimo území EHP a Švýcarska.

5. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Následující práva můžete uplatnit za podmínek a v mezích stanovených zákonem:

•  právo na přístup ke svým osobním údajům, které jsme zpracovali, a pokud se domníváte, že jakékoli s vámi související informace jsou nesprávné, zastaralé nebo neúplné, požádat o jejich opravu nebo aktualizaci;
právo požadovat vymazání svých osobních údajů nebo jejich omezení na konkrétní kategorie zpracování;
•  právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování před takovým odvoláním;
•  právo zcela nebo částečně zpochybnit zpracování svých osobních údajů; a
•  právo vznést námitky proti přímé marketingové komunikaci;
•  právo požádat o přenosnost, tj. aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly vráceny vám nebo převedeny na vámi vybranou osobu v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu bez jakýchkoli překážek na naší straně a v souladu s vašimi závazky důvěrnosti.

Vezměte však na vědomí, že za určitých okolností může vaše odmítnutí přijímat soubory cookie nebo nastavení prohlížeče ovlivnit váš zážitek z prohlížení našich internetových stránek nebo mobilních aplikací nebo vám zabránit v používání určitých funkcí na nich.
Máte-li nějaký dotaz nebo chcete-li uplatnit výše uvedená práva, můžete poslat e-mail  na [email protected] spolu se skenem svého průkazu totožnosti pro účely identifikace, přičemž se rozumí, že tyto údaje použijeme pouze k ověření vaší totožnosti a sken nebudeme dále uchovávat. Při zasílání takového skenu se ujistěte, že jste zakryli svoji fotografii a číslo národního registru nebo jeho ekvivalent.

Nejste-li spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, obraťte se na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected], který vaši záležitost přešetří.

V každém případě máte kromě výše uvedených práv také právo podat stížnost příslušným orgánům pro ochranu údajů.

6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny tj. provozu internetové stránky, anebo pro splnění právních nebo regulačních požadavků.

7. Jak budete informováni o změnách našich Zásad ochrany osobních údajů?

Veškeré budoucí změny nebo dodatky ke zpracování vašich osobních údajů, jak jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, budou předem jednotlivě oznámeny prostřednictvím našich obvyklých komunikačních kanálů (například prostřednictvím e-mailu nebo našeho intranetu).